ALL OF AIKIDO new

by Kenjiro Yoshigasaki Sensei

Tsuzukiwaza 2009

In 2009, Yoshigasaki Sensei filmed the newly compiled Tsuzukiwaza. These are further developments of Tohei Sensei's Taigi .
The videos were titled "All of Aikido 2" or "All of Aikido new" as a continuation of his "All of Aikido" from 1999 to 2001.

Im Jahre 2009 filmte Yoshigasaki Sensei die von ihm neu zusammengestellten Tsuzukiwaza. Diese sind Weiterentwicklungen der Taigi von Tohei Sensei.
Die Videos liefen unter dem Titel "All of Aikido 2" bzw. "All of Aikido new", da es eine Weiterentwicklung von "All of Aikido" von 1999 bis 2001 ist.

Nel 2009, Yoshigasaki Sensei ha filmato i nuovi Tsuzukiwaza. Questi sono ulteriori sviluppi dei Taigi di Tohei Sensei.
I video erano intitolati "All of Aikido 2" o "All of Aikido new" perché è una continuazione del "All of Aikido" dal 1999 al 2001.

Hitoriwaza
01. Katatetori tenkan
02. Ushiro katatetori
03. Ryotemochi
04. Ryotetori
05. Ryokatatori
06. Ushirotori
07. Shomenuchi
08. Yokomenuchi
09. Tsuki & Keri
10. Taninzukake

11. Katatetori irimi
12. Ushiro katatetori
13. Ryotemochi
14. Ryotetori Suwari Tachi
15. Ushiro Ryokatatori
16. Handachi
17. Katatori menuchi
18. Yokomenuchi
19. Tsuki
20. Jonage

21. Tantodori 1
22. Tantodori 2
23. Bokkendori
24. Jotori
25. Jo & Bokken 1
26. Jo & Bokken 2
27. Happo Giri
28. Bokken Kumitachi 1
29. Bokken Kumitachi 2
30. Shinken