tsuzukiwaza 30

shinken

1. SHOMENUCHI
2. SHOMENUCHI Nage
3. SHOMENUCHI Uke
4. GEDAN SHOMENUCHI Nage
5. GEDAN SHOMENUCHI Uke
6. GEDAN SHOMENUCHI - USHIRO SHOMENUCHI
7. KESAGIRI - YOKOBARAI
8. KESAGIRI - YOKOBARAI handachi
9. YOKOMENUCHI - GYAKU YOKOMENUCHI
10. YOKOMENUCHI - GYAKU YOKOMENUCHI