tsuzukiwaza 13

ryote mochi

両手持ち

LLL RRR LR LR LR LR

1. IRIMI
2. KOKYUNAGE UDEMAWASHI
3. KOKYUNAGE HACHINOJI
4. NIKYO tenshin
5. SHIHONAGE tenshin
6. ZENPONAGE I hanmi
7. ZENPONAGE II gyaku hanmi